• Den Comité vun der AMAL

    Den Comité vun der AMAL stellt sech vir: WEIS Georges: Président MAJERUS Camille: Vize-Président SCHECK Fränz: Secrétaire COCARD Alex: Caissier HONNERT Gabriel: Comitésmember KOCH Steve: Comitésmember   MARQUIS Steve: Comitésmember ROBINET Jeff: Comitésmember