Gillet Herstal ze verkaafen

En AMAL Member verkeeft eng Gillet Militaire vun 1952. Moto as an engem ganz gudden Zoustand.

Präis as 5000€

Kontakt: Guy Laroche

Tél: 621153311

Leave a reply